Cenník

DomovCenník

„Hlásime sa k svojej práci, obetujeme pre ňu stovky hodín, sme hrdí na jej výsledky a uvedomujeme si vlastnú zodpovednosť za dlhodobý vplyv, ktorý má každé naše dielo na okolité prostredie.“

Cena inžiniersko-projektových prác pri komplexných projektoch sa stanoví podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností. Cena je určovaná percentuálne z predpokladaných stavebných nákladov stavby (PSNS) pri zohľadnení náročnosti a druhu stavby.

Od čoho závisí cena projekčných prác?

 • Tvorba ceny za projekčné práce je závislá od viacerých faktorov ako veľkosť stavby, odhadované náklady na zhotovenie stavby, počet nadzemných a podzemných podlaží stavby, sklon terénu, ako aj náročnosť riešení a detailov požadovaných klientom.
 • Uverejnený cenník preto nie je záväzný, slúži skôr ako pomôcka pre klientov na orientačný výpočet ceny za projekčné práce. Záväznú cenu obsahuje až na mieru vypracovaná cenová ponuka projekčných prác, ktorú Vám radi zašleme podľa Vašich individuálnych požiadaviek.
 • Základná orientačná cena za projekčné práce sa odvíja od plochy navrhovaného objektu a počtu podlaží. V niektorých prípadoch sa ešte navyšuje o príplatky (napríklad príplatok za projekt vo svahu) alebo znižuje o zľavy (napríklad na základe opakovateľnosti stavby alebo dlhšieho termínu na vypracovanie projektu).
 • Cena je vypočítaná podľa odhadovanej prácnosti potrebnej k vyhotoveniu projektovej dokumentácie plus potrebných priamych nákladov. Cenu za vypracovanie projektu stavby v rozsahu tejto ponuky je stanovený za zmluvnú pevnú cenu, v zmysle zákona č. 18/1996 Zb.

Architektonická štúdia od 3€/m2

 • výsledkom tohto procesu je kompletný návrh stavby spracovaný do elaborátu na formáte A3, ktorý obsahuje výkres situácie RD na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, schematický rez, všetky 2D pohľady, minimálne tri 3D pohľady na objekt z exteriéru, materiálové varianty riešenia exteriéru vyobrazené na 3D modeli a stručnú sprievodnú správu.

Projekt pre územné rozhodnutie od 3€/m2

 • dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

Projekt pre stavebné povolenie od 20€/m2

 • projekt na stavebné povolenie ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak už má klient úplne jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nakreslený v mierke 1:100 alebo 1:50).
 • projekt na stavebné povolenie obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu objektu, a výkresovú prílohu stavebnej časti (situácia, pôdorysy, pohľady, rezy bez podrobného okótovania, detailov a výkazov výmer), projekt statiky v tomto stupni rieši posúdenie stavby s výkresovou prílohou (tvary nosnej konštrukcie bez podrobných detailov a výkazov materiálu, projekt vodovodu, kanalizácie, plynoinštalácie, projekt vykurovania, projekt elektroinštalácií a bleskozvodu bez výkazu materiálov, detailov a rozpočtu, projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti budovy (EHB) ako aj projekty všetkých potrebných prípojok.

Cena od 20€/m2 plochy navrhovaného objektu, minimálne 2 000 €

Pri projekte radového domu sa k cene prvého domu pripočítava 25% za každú bytovú jednotku.

Pri opakujúcom sa identickom projekte sa účtuje 70% z ceny prvého projektu.

Projekt pre realizáciu stavby od 30€/m2

 • Projekt pre realizáciu stavby (realizačný projekt) slúži na vydanie stavebného povolenia, ako aj pre samotnú realizáciu stavby. Jedná sa o podrobnejší projekt ako je projekt pre stavebné povolenie. Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobne okótované výkresy, riešenie a rozkreslenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Takisto projekty jednotlivých profesií sú spracované podrobne a obsahujú výkresy navyše – napr. pozdĺžne rezy kanalizáciou a vodovodom, v statike podrobne rozkreslené kladačské plány a výkresy výstuže betónových konštrukcií s presným výkazom armatúry, podrobné rozkreslenie konštrukčnej ocele či drevených prvkov s výkazom nosných prvkov atď., presný rozpočet stavby s výkazom výmer.

Fotorealistické vizualizácie

 • Pokiaľ máte od nás spracovaný 3D model (z architektonickej štúdie), 1 fotorealistická vizualizácia stojí 80€. Pokiaľ je potrebné stavbu najprv namodelovať v 3D, prvá vizualizácia stojí od 150€ (podľa náročnosti), každá ďalšia 80€.

Odborné konzultácie

 • V rámci odbornej konzultácie sa Vám pokúsime v čo najkratšom čase odovzdať čo najviac informácií, prípadne vám pomôžeme s riešením vášho problému z oblasti stavebníctva.
 • Odborné konzultácie sú spoplatnené sumou 30€ za hodinu.
 • Úvodná konzultácia k individuálnemu projektu v trvaní 30 minút je poskytovaná zdarma.

Autorský dozor v mieste pôsobenia projektanta

(pri obhliadke v iných miestach sa zohľadnia náklady na dopravu)                      25 €/ hod.

Doprava

 • Dopravné náklady 0,35 €/km

Tarifný honorár za jednorazové výkony:

(obhliadka stavby pre nevyhovujúci stav, objavujúce sa praskliny, poruchy stavby)

vstupná konzultácia stavebného zámeru 50€
obhliadka miesta stavby v mieste pôsobenia statika (pri obhliadke v iných miestach sa zohľadní stratený čas na dopravu) 70€
špecifikácia potrebných vstupných podkladov a prieskumov 60€

Tarifný honorár denný/poldenný:

za 1/2 denný výkon (časové trvanie vrátane prepravy do 4 hodín) 75€
za celodenný výkon (časové trvanie vrátane prepravy do 7 hodín) 135€

Odporúčané minimálne hodinové sadzby:

bežné náročné práce (grafické práce, špecifikácie, výkazy a pod.) 18 €/hod.
náročné práce (koncepcie, statické výpočty, posudky a pod.) 26 €/hod.

Drobné statické posudky

posudok pre Ohlásenie drobných stavebných úprav od 120 €

napr. rekonštrukcia bytu bez zásahu do nosných konštrukcií (odstránenie priečok, otvory do priečok a pod.)

posudok stavebných úprav v nosnej konštrukcie od 220 €

napr. rekonštrukcia bytu zásahom do nosných konštrukcií (vytvorenie nových otvorov v nosnej konštrukcie a pod.)        

Obhliadka objektu alebo stavby napr. pred kúpou nehnuteľnosti, predbežné posúdenie stavebného zámeru a pod. v mieste pôsobenia statika (pri obhliadke v iných miestach sa zohľadnia náklady na dopravu) 30 €/ hod.
Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie rodinného domu od 480 €
Realizačná dokumentácia od 800 €

 Odmeňovanie práce statika (pre bežné náročné výkony) pri samostatnom vykonávaní prác a výkonov (nie pri komplexnom projekte) odporúčané Spolkom statikov Slovenska tu k nahliadnutiu :

http://www.stsa.sk/sites/default/files/honorar-statika.jpg

Tarifný honorár za jednorazové výkony:

(obhliadka stavby pre nevyhovujúci stav, objavujúce sa praskliny, poruchy komunikácie spevnenej/odstavnej plochy)

vstupná konzultácia stavebného zámeru 50€
obhliadka miesta stavby v mieste pôsobenia statika (pri obhliadke v iných miestach sa zohľadní stratený čas na dopravu) 25€
špecifikácia potrebných vstupných podkladov a prieskumov 60€

Tarifný honorár denný/poldenný:

za 1/2 denný výkon (časové trvanie vrátane prepravy do 4 hodín) 75€
za celodenný výkon (časové trvanie vrátane prepravy do 7 hodín) 125€

Odporúčané minimálne hodinové sadzby:

bežné náročné práce (grafické práce, špecifikácie, výkazy a pod.) 18 €/hod.
náročné práce (koncepcie, statické výpočty, posudky a pod.) 26 €/hod.

Drobné projektové dokumentácie

Dokumentácia pre Ohlásenie drobnej stavby od 135 €

napr. Jednoduchý vjazd do domu, napojenie pozemku na sieť komunikácii v priľahlom susedstve lokálnej/miestnej komunikácie

Parkovisko pre osobné vozidlá do 10 odstavných stojísk od 175 €

Jednoduché lokálne parkovisko pre osobné vozidlá s počtom odstavných stojísk do 10         

Parkovisko pre osobné vozidlá od 10 do 25 odstavných stojísk od 275 €

Jednoduché lokálne parkovisko pre osobné vozidlá s počtom odstavných stojísk od 10 do 25             

Dopravné značenie počas výstavby jednoduché od 175 €

Jednoduché lokálne riešenie dopravného značenia počas výstavby            

Dopravné značenie počas výstavby areálové / náväzné od 250 €

Riešenie dopravného značenia počas výstavby na základe náväznosti, vnútroareálové, ….. 

Obhliadka objektu alebo stavby napr. pred rekonštrukciou, úpravou/rozšírením miestnej komunikácie alebo spevnenej plochy s obhliadkou stavu porušenia ako i únosnosti vozovky v mieste pôsobenia dopravného inžiniera od 75 €
(pri obhliadke v iných miestach sa zohľadnia náklady na dopravu) 30 €/ hod.

Posudky – projektové dokumentácie

Posudok statickej dopravy od 55 €

Výpočet počtu potrebných odstavných stojísk na základe potrieb daného objektu/stavby/areálu

Posudok únosnosti vozovky od 125 €

Návrh a prepočet únosnosti a premŕzania vozovky na základe návrhového obdobia funkčnosti

Posudok statickej dopravy od 85 €

Výpočet počtu potrebných odstavných stojísk na základe potrieb daného objektu/stavby/areálu

Posudok návrhových prvkov križovatky od 125 €

Výpočet klinu, návrh odbočovacieho pruhu, vytvorenie dopravného tieňa 

Kapacitné posúdenie križovatky miestnych komunikácii od 450 €

Posúdenie prípustnosti ako i stupňa úrovne kvality dopravných prúdov

Kapacitné posúdenie križovatky komunikácii III. a II. triedy od 750 €

Posúdenie prípustnosti ako i stupňa úrovne kvality dopravných prúdov

Kapacitné posúdenie križovatky komunikácii I. triedy od 1350 €

Posúdenie prípustnosti ako i stupňa úrovne kvality dopravných prúdov

Kapacitné posúdenie križovatky okružnej od 1150 €

Posúdenie prípustnosti ako i stupňa úrovne kvality dopravných prúdov

Kapacitné posúdenie križovatky – napojenie na diaľnicu/rýchlostnú komunikáciu od 2750 €

Posúdenie prípustnosti ako i stupňa úrovne kvality dopravných prúdov

Projektová dokumentácia cesty – komunikácie

Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie dĺ. do 100m od 480 €
Realizačná dokumentácia od 800 €
Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie dĺ. do 500m od 900 €
Realizačná dokumentácia od 1450 €
Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie ako i realizačná dokumentácia dĺ. nad 500m

Bude určená na základe presne určených podmienok zhotovenia veľkosti (plochy pre zastavanie), tak i náročnosti okolitého terénu v ktorom sa daná stavba bude nachádzať.           

Odborné poradenstvo a konzultačné služby ohľadne dopravných stavieb

 • Projektová dokumentácia v stupňoch
 • Technická štúdia
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Dokumentácia na stavebné povolenie
 • Dokumentácia realizácie stavby
 • Dokumentácia skutočného realizovania stavby
 • na práce, ktorých trvanie je viac ako jeden deň, sa žiada preddavok vo výške 30% z dohodnutej ceny.
 • Platbu za jednotlivé stupne projektovej dokumentácie sú požadované uhradiť pred finálnym tlačením projektovej dokumentácie. Po vypracovaní jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie bude investorovi zaslaná digitálna forma projektovej dokumentácie pre nahliadnutie spolu s predfaktúrou. Po uhradení zostatkovej sumy bude odovzdaná projektová dokumentácia v 6-tich paré, opečiatkovaná s podpisom v papierovej forme a jedna kópia v digitálnej forme na CD nosiči.
 • cena architektonickej štúdie obsahuje jeden návrh na základe požiadaviek klienta a jednu prípadnú zásadnú zmenu návrhu. Drobné úpravy sú počas tvorby návrhu zahrnuté v cene štúdie. Drobné úpravy sú také, ktoré neovplyvňujú statické ani funkčné riešenie objektu.

 Pri projekte vo svahu (ak základy nie sú v jednej rovine) sa účtuje príplatok 15% k uvedeným cenám.

Pri projekte dvojdomu (pokiaľ je identický prípadne zrkadlený) sa pripočítava 35% k cene prvého domu.