Služby

DomovSlužby

Naše pôsobenie je po celom území Slovenska.
Vedomosti a skúsenosti siahajú však aj za hranice a podieľame sa na medzinárodnej spolupráci pre klientov z Anglicka, Írska, Francúzska, Poľska…

ARCHITEKTÚRA A PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Architektonické dielo vytvára prostredie okolo nás a atmosféru nášho každodenného života.
Je symbolom myšlienky pretvorenej do hmotného riešenia. Architektúra je z umeleckých vied najtechnickejšia a správnosť detailu dotvára celkový dojem diela.
Našou prácou je vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb a príprava prezentácii v oblasti reklamy a investičného zámeru klienta.

 • Architektonické a urbanistické štúdie
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Realizačný projekt
 • Zabezpečíme inžiniersku činnosť
 • Vizualizácia
 • Grafická prezentácia projektu

Ponúkame modernú architektúru s dôrazom na estetiku, kvalitné riešenie a funkčnosť. Veríme, že dielo musí byť v harmónii so svojím prostredím, rešpektovať ho a umožňovať jeho ďalší rozvoj.

NOVOSTAVBY
OBNOVY A ZATEPĽOVANIE
REKONŠTRUKCIE
PRESTAVBY A PRÍSTAVBY
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkčné objekty
Administratívne budovy
Hotely, Penzióny a budovy prechodného ubytovania
Priemyselné stavby

STATIKA STAVIEB

Statika spája rešpekt, zodpovednosť a dôslednosť riešenia. Navrhované konštrukcie spĺňajú kritéria spoľahlivosti, bezpečnosti, mechanickej odolnosti a stability stavby, ako aj jej hospodárnosti v rámci platných národných a európskych noriem.
Ponuka zákazníkom začína od nápadu, štúdie či projektového zámeru, cez projekt pre stavebné povolenie až po projekt pre realizáciu stavby.

 • Vyhotovenie statického posudku nosných konštrukcií stavieb
 • Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
 • Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
 • Príprava projektu pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby
 • Dielenská dokumentácia

V projektovej príprave je dôležité konzultovať stavbu z hľadiska návrhu nosných konštrukcií od prvotných architektonických štúdii, aby sa predišlo nežiaducim zmenám v neskoršom štádiu projektu.

BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
DREVENÉ KONŠTRUKCIE
MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkčné objekty
Administratívne budovy
Hotely, Penzióny a budovy prechodného ubytovania
Priemyselné stavby

CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY

Všetky cesty vedú cez konzultácie, návrh prevedenia riešenia až ku kvalitnému a úspešnému projektu. Na začiatku cesty je vaša potreba, pri konci komplexná dokumentácia pre všetky stupne výstavby.

 • projektovanie ciest  vrátane vjazdu na pozemok
 • projektovanie miestnych komunikácií vrátane cyklistických chodníkov a peších zón
 • projektovanie účelových spevnených plôch a komunikácií, parkovísk
 • riešenie problémov statickej dopravy (parkovacie miesta, parkovacie zóny, odstavné plochy
 • riešenie problémov dynamickej dopravy (križovatky, zastávky )
 • projekty dopravného značenia a organizácie dopravy
 • projekty pre vydanie rozkopávkového povolenia
 • projekty skutočného vyhotovenia stavby
 • pasport miestnych komunikácií, dopravného značenia
 • projekty organizácie dopravy a výstavby
 • projektové riešenie kritických a nehodových lokalít na pozemných komunikáciách
 • vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov
 • štúdia uskutočniteľnosti
INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY
CESTY
VJAZDY
KRIŽOVATKY
ZASTÁVKY
SPEVNENÉ PLOCHY
PARKOVISKÁ
DOPRAVNÉ ZNAČENIE
PASSPORT

VIZUALIZÁCIA

3D vizualizácia ponúka virtuálny svet animácií, zhotovenie realistických 3D modelov vašich projektov alebo štúdií. Otvára pohľad do budúcna na zatiaľ nepostavené budovy a čaro možností interiérov. Vytvára virtuálnu ideu diela, ktorá dotvára celok projektu.

Vizualizácia vynikajúco zatraktívňuje prezentáciu projektu, architektom napomáha pri vylepšení projektu a rýchle premeny farebného riešenia. Pri počítačovom modely je možné vidieť model z rôznych strán a pohľadov. Zázračnou premenou modelu na reálne obrázky sa vysoko zefektívňuje predaj nehnuteľností, či reklamná prezentácia realitných agentúr. Napomáha tiež pri urýchlení stavebného konania a presnou predstavou v projektovej fáze znížuje počet zmien a tým ušetruje vaše náklady.

VIZUALIZÁCIA URBANISTICKÉHO KOMPLEXU
ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZÁCIA OBJEKTU
3D MODELOVANIE
FOTOMONTÁŽ – OSADENIE OBJEKTU DO FOTOGRAFIÍ
PANORAMATICKÁ VIZUALIZÁCIA